Iowa Park baseball up to #15; Monday scores

Iowa Park baseball up to #15; Monday scores